WELKOM IN ONZE KERKEN

in Nijkerkerveen

Openbaring

Samenvatting op 5 okt. 2021 bij de eerste Bijbelstudie-avond

(klik hier voor info over de volgende data)

ds. Evert Jan Hempenius

 

| Inleiding

1. Stellingen

a. God openbaart zich aan mensen. Dat doet hij niet in raadselachtige taal, maar in begrijpelijke woorden.

b. Christenen die leefden tegen het einde van de eerste eeuw konden de boodschap van de Openbaring aan Johannes begrijpen.

c. De vormgeving van kerken, de afbeeldingen in de interieurs, de inrichting van de eredienst, gaan terug op met name de Openbaring aan Johannes.

 

2. Wat hebben wij nodig om de Openbaring aan Johannes te lezen en te begrijpen?

a. Een goed getraind gehoor en geheugen. De Openbaring is een hoorboek!

b. Goede kennis van de Oude Testament en de belangrijke thema's.

i. God woont bij zijn volk: paradijs – tabernakel – Jeruzalem – tempel

ii. God strijd voor zijn volk: Numeri - Psalmen (2)

iii. God bevrijdt zijn volk: Exodus - Ezechiël - Daniël - Zacharia

c. Een goed oog voor de indeling van en de ontwikkeling in de Openbaring.

d. Een goed begrip van de beeldende (symbolische taal), vooral van getallen.

e. Enige kennis van de Romeins-Griekse wereld van Klein-Azië (West Turkije).

 

3. Er zijn verschillende tradities in de uitleg, waarbij het zogenaamde duizend-(vrede-)jarig rijk (Openbaring 20) een belangrijke rol speelt: (Het woord millennium betekent duizend.)

a. A-millennialisme. De Openbaring tekent de periode van de Hemelvaart tot de Wederkomst en daarna.

b. Pre-millennialisme. De Wederkomst van de Heer Jezus vindt plaats voor en na het duizendjarig rijk. Er is sprake van een grote verdrukking en de opname van de gemeente.

c. Post-millennialisme. De Wederkomst van de Heer Jezus vindt plaats na het duizendjarig rijk. Er is sprake van een grote verdrukking en de opname van de gemeente.

d. Historische Uitleg. De Openbaring aan Johannes openbaart gebeurtenissen die vooral in de eerste eeuw hebben plaats gevonden.

e. Idealistische uitleg. De Openbaring openbaart gebeurtenissen door beelden die telkens weer terugkeren in de geschiedenis.

 

4. Disclaimer

Op drie avonden is niet alles te bespreken. Ik hoop wel een tipje van de sluier op te lichten.

 

Karakter van de Openbaring aan Johannes

1. Wat voor ‘soort’ boek is het?

a. Eerst is er een korte inleiding (vers 1-3).

Het gaat over wat binnenkort gebeuren moet. Bekijk dit allereerst vanuit het gezichtspunt van de eerste-eeuwer!

b. De Openbaring heeft het karakter van een brief met een groet aan het begin en vredegroet aan het einde.

c. De groet is onderdeel van:

Een liturgie (kerkdienst) – dit vraagt nadere uitleg!

d. Onderdeel van de liturgie is de profetische openbaring en verkondiging.

i. De profetische openbaring vindt plaats in beelden – visioenen.

ii. De verkondiging komt naar voren in waarschuwingen, aansporingen en oproepen aan de gemeenten. Een krachtige aansporing staat in Openbaring 22:17.

e. Waarom gebeurt dit nu in beeldtaal?

i. Omdat de Openbaring – al klinkt het misschien vreemd in de oren – een sterk politiek karakter heeft. Het gaat over de strijd tussen de (politieke) machthebbers en Christus, het Lam, de Overwinnaar.

ii. Beeldtaal verhult de boodschap voor de buitenstaander, en openbaart aan de ingewijde.

iii. Ook Ezechiël, Daniël en Zacharia kennen beeldtaal. Deze boeken hebben ook een ‘politiek’ karakter, vooral Daniël.

 

De Openbaring aan Johannes, de naam van God, de tabernakel, de liturgie (Openbaring 1:4-8)

1. Openbaring 1:4-5

a. De Drieëenheid

b. De Naam van God

c. De tabernakel – en de aanwezigheid van God

d. Het evangelie van Jezus Christus:

i. De Gekruisigde

ii. De Opgestane

iii. De Verheerlijkte

 

2. Openbaring 1:5-6

a. Let op de wisseling in Personen (voorganger – gemeente)

b. Exodus 19:3-6 – vooral vers 6. Zie ook 1 Petrus 2:9! Koninkrijk van Priesters – toen en nu

 

3. Openbaring 1:7

Let op de wisseling in Personen (voorganger – gemeente) & De Komende

 

4. Openbaring 1:8 a.

In de tegenwoordigheid van God!

 

5. Het vervolg

a. De gemeente is nu in de tegenwoordigheid van God!

b. In het vervolg van de Openbaring zullen liederen, gebeden en acclamaties een rol blijven spelen – de hemelse liturgie en de aardse liturgie gaan samen op.

c. Het wisselen van Personen keert aan het einde van de Openbaring in beperkte mate terug.

 

Een eerste overzicht:

1. “In de geest”

a. 4 x = Openbaring 1:10; 4:2; 17:3; 21:10

b. De laatste twee zijn ondergeschikt aan de tweede – daarmee bestaat de Openbaring uit twee hoofddelen:

i. Openbaring 1:9-3:22 – Christus en de zeven gemeenten

ii. Openbaring 4:1-22:6 – De troon van God en het komende oordeel

>1. Openbaring 17:1-21:8 – Het oordeel

>2. Openbaring 21:9-22:5 – De nieuwe schepping

 

Extra verdieping vindt u via twee links naar de website waarop studies van ds. Evert Jan Hempenius zijn gepubliceerd.

Library | Christian Library en Living Word | Christian Library